㊙️妝容持久既祕密💯打好個底好緊要💐🌸🌺

秘密好簡單就係一支安瓶🤫

一支好嘅安瓶其實就可以令你快速補充水份💧,同埋將你之前搽係塊面所有嘅精華都封住。搽既手法就好似之前講過要拍開去🙌🏻,千祈唔好捽,會捽擦膠碎。所以如果你嗰日想keep住全日個妝都唔會溶,最好就係喺搽完精華之後再拍一支安瓶上去,最後先至搽moisturiser👌🏻仲有如果你唇紋係比較深嘅話,都建議將支安瓶拍埋落個嘴唇度,可以減輕唇紋。

㊙️㊙️如果想印走面油,可以拎一張紙巾,搣開其中一層當面油紙咁樣用,可以印走啲油又唔會整花個妝㊙️㊙️

#化妝前要用Balea7日精華

#平民價錢公主享受

Leave a Reply